บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.1). จุดเด่นพิเศษ

กู้ง่าย วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่ออุปโภคบริโภค

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ปีที่ 1 = MRR + 0.25 ต่อปี  (6.47%)

หลังจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบสินเชื่อกำหนด

หมายเหตุ

1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0-3.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

3. สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

4. กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท    

5. MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 1 เม.ย. 64)

4). วงเงินกู้

บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

5). ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นข้าราชการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

4. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

5. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

    ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

7). คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1. เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

8). เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

5. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

9). ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

10). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 
  2. สามารถสมัคร "สินเชืออเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

11). หมายเหตุ

  • ช่องทางการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานต้นสังกัด
  • เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 300 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 500 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 800 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 - 2,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 1,000 บาทเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้