บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ธนชาต ttbDRIVE สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว 

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

  • รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้าอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเริ่มต้น 3.65%
  • ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร โดย
  • บิดา/มารดา/บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  • สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) สำหรับกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

ระยะเวลาที่ขออนุมัติภายในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ :- HONDA , ISUZU , TOYOTA , NISSAN , MITSUBISHI , MAZDA  , FORD , SUZUKI , MG , BENZ , BMW , Hyundai เท่านั้น

 

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถเก๋ง

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2016-2021

3.65

4.15

5.00

6.70

2014-2015

4.10

4.45

5.25

7.10

2012-2013

4.40

5.05

5.70

7.50

2011

5.45

6.00

7.00

8.50

2010

5.75

6.75

7.25

9.00

2009

6.75

7.00

7.50

-

2008

7.00

7.25

8.00

-

2007

7.25

8.00

-

-

ปีรถยนต์


อัตราดอกเบี้ย
 (%) : รถกระบะ / รถตู้*

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2016-2021

4.15

4.70

5.70

7.40

2014-2015

4.50

5.25

6.00

7.70

2012-2013

5.00

5.75

6.50

8.00

2011

6.15

7.00

7.50

9.15

2010

6.50

7.25

7.75

9.45

2009

6.85

7.50

8.00

-

2008

7.35

7.85

8.45

-

2007

7.85

8.45

-

-

หมายเหตุ :  1. สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET   ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 งวด (6 ปี)

                             1.1  กรณีเป็นรถที่ประมูลจากกลุ่ม ttb  ให้บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.75% จากตารางข้างต้น

                             1.2  กรณีไม่ใช่รถที่ประมูลจากกลุ่ม ttb ให้บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 1.00% จากตารางข้างต้น

 2. สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ (Other Brand)   ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 งวด (7 ปี)ให้บวกอัตราดอกเบี้ย 0.75% จากตารางข้างต้น

 3. *สำหรับรถตู้  ให้จัดเช่าซื้อตั้งแต่รถยนต์ปี 2008 ขึ้นไป , ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

ผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบ

1.ข้าราชการ, สมาชิก กบข.

บัตรข้าราชการ / บัตรสมาชิก / บัตรพนักงาน / หนังสือรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุน

2.ครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. 
- คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

 

ขั้นตอนการสมัคร/ช่องทางการสมัคร

 1. ลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว แจ้งเรื่องกับเต็นท์รถยนต์ ให้ทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่การขายเพื่อรับการนัดหมายในการทำสัญญาเช่าซื้อ / ค้ำประกัน
 2. ลูกค้าลงนามในแบบคำขอเช่าซื้อ แบบคำขอค้ำประกัน หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาค้ำประกัน พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
 3. ทราบผลการอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันเซ็นสัญญาเช่าซื้อ และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428