บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.
- วงเงินพร้อมใช้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินทางการเงิน
- เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน
- กู้ง่ายได้ไว วงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
- อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ


วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
 
  เพื่ออุปโภคบริโภค

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = MRR + 0.25% ต่อปี (7.37%)

 หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ระเบียบสินเชื่อกำหนด

หมายเหตุ 

1. กรณี เงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณี เงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

3. คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย

4. ดอกเบี้ย MRR = 7.12% ต่อปี ณ วันที่ 13 เม.ย.66


วงเงินกู้

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้

ระยะเวลากู้

ต่ออายุปีต่อปี แบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย

2.หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ

3.ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

(ตามขั้นตอนกรณีลูกค้าขอเพิ่มวงเงินจะต้องเข้าสู่ process การอนุมัติสินเชื่อใหม่ และพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนด)

4. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

7. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

    ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1.  เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2.  มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4.  ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.   สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.   ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

4.   สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

5.   หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.

   เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือ ได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

6.   เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลารับสิทธิ์

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566

วิธีการใช้สิทธิ์

 1.   สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
 2.   สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Krungthai Contact Center : 0-2111-1111 
      (Call.CallCenter@krungthai.com)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย (Privacy Policy) ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

หมายเหตุ 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นบัญชีเงินกู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ O/D (สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี) ใช้สำหรับหมุนเวียนเงิน คิดดอกเบี้ยทุกเดือน นับตามวันที่มีการใช้จริงที่เป็นหนี้ ซึ่งในแต่ละเดือนธนาคารก็จะหักดอกเบี้ยไป จนกว่าจะมีเงินทบเท่ายอดที่ขอกู้จึงจะไม่เสียดอกเบี้ย
1.  วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

2.  รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้