บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (กรุงศรี มอเตอร์ไซค์)
เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ โดย กรุงศรี ออโต้ จะชำระค่ารถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายหรือร้านค้า สมาชิกทำสัญญาเช่าซื้อและมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนกับกรุงศรี ออโต้ เป็นรายเดือน

ทั้งนี้ระหว่างการผ่อนชำระรถจักรยานยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงศรี ออโต้ จนกว่าสมาชิกได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรุงศรี ออโต้ จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิก

สิทธิพิเศษ

1. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน

2. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน สำหรับรถมอเตอร์ไซดขนาดต่ำกว่า 250 CC และ 60 เดือน สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ขนาดตั้งแต่ 250 CC ขึ้นไป

3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิก กบข. 

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ย

 1. สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 

    คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ มอเตอร์ไซค์ใหม่  New motorcycle :  >> https://kautolink.com/YgxcHl

     อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 48 งวด 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบขและครอบครัวของสมาชิกกบข.

ขนาดรถจักรยานยนต์ ต่ำกว่า 250 CC เริ่มต้นที่

1.07 (ต่อเดือน)

 
2. สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบด์ใหม่ (New Big Bike) 
     คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ มอเตอร์ไซค์ใหม่ บิ้กไบท์ New Big bike :  >> https://kautolink.com/viNBEv
      อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ต่อปี (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 18 - 60 งวด

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบขและครอบครัวของสมาชิกกบข.

ขนาดรถจักรยานยนต์ 250 CC ขึ้นไป

ราคารถ

ดาวน์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี


 ≥ 350 K

15% ขึ้นไป

3.29%

10%

3.49%


250 K - 349 K200 K- 249 K

15% ขึ้นไป

3.75%

10%

3.95%

15% ขึ้นไป3.95%
10%4.15%


100 K - 199 K

15% ขึ้นไป

6.50%

10%

7.00%

เงื่อนไข

ขนาดรถจักรยานยนต์

เงื่อนไข

ขนาดต่ำกว่า 250 CC

ขนาด 250 CC ขึ้นไป

เงินดาวน์ 

ระยะเวลาผ่อน

การค้ำประกัน

ยอดจัดตามรุ่นรถที่ประกาศใช้กับผู้แทนจำหน่าย

สูงสุด 36 เดือน

ไม่มี

เริ่มต้น 10%

สูงสุด 60 เดือน

ไม่มี

 3. สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

          อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 24 - 36 งวด 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสมาชิก กบขและครอบครัวของสมาชิก กบข.

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ราคารถ

ยอดขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

 น้อยกว่า 80,000 บาท

ตั้งแต่ 30,000 บาท

1.79%

ราคารถ

เงินดาวน์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี


 
น้อยกว่า 80,000 บาท

30%

15%

10%

1.39%

1.49%

1.59%

 หมายเหตุ 
 • เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงินดาวน์ วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระและผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่นรถจักรยานยนต์ ปีผลิต ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ 
 • บิ๊กไบค์ หมายถึงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี และราคาจำหน่ายในขณะเป็นรถใหม่ 100,000 บาท ขึ้นไป 
 การค้ำประกัน
ไม่ต้องมีผู้ค้าประกันสาหรับสมาชิก กบข. (สาหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีสมาชิก กบข. ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ค้าประกัน) 
 การทำประกันภัย
 1. สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดต่ำกว่า 250 CC ทำประกันรถหาย กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

 2. สำหรับรถจักรยายนต์ ขนาดตั้งแต่ 250 CC ขึ้นไป ทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดต่ำกว่า 250 CC: มีเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่าเดือนละ 8,000 บาท และมีเงินได้สุทธิเป็น 3 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 3. สำหรับรถจักรยายนต์ ขนาดตั้งแต่ 250 CC: มีเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท และมีเงินได้สุทธิเป็น 3 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 4. ยอดจัดน้อยกว่า 250,000 อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 5. ยอดจัดมากกว่า 250,000 อายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
 6. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 7. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

อกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 6. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

 1. Call Center โทร. 02-740-7400 
 2. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
 3. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

1.  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ

2.  ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับบริการเรียกเก็บ

3.  ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคากรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) , ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ

4.  ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยการเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ

5.  ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน CenPay หรือ mPay ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ

6.  ชำระเงินโดยใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร กรุงไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 

7.  ชำระเป็นเช็คล่วงหน้า 

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้