นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะกรรมการ กบข. มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ รับผิด ชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงกำหนด “นโยบายต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2556” ขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทุกราย โดยได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อเป็นการ ป้องกันไว้ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของ กบข. ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้ามีส่วนร่วม ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกำหนดเป็นแนวนโยบายที่จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานใดที่สอบ สวนพบว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้