นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานการประเมิน ITA

กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินในปี 2565 เท่ากับ 90.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงานทั่วประเทศ

กบข.มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง

ในการนี้ยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่ง กบข. จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นสถาบันการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลกตลอดไป