นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

รายงานการประเมิน ITA

กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีที่สาม ผลการประเมินในปี 2564 นี้ เท่ากับ 97.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่เข้ารับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน นอกจากนี้ กบข. ยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทกองทุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตอกย้ำว่า กบข.มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง

ในการนี้ยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่ง กบข. จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นสถาบันการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลกตลอดไป

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้