นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ


กบข. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กบข.ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ กบข. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. ขั้นตอนงานจัดซื้อจัดจ้าง คลิก

  1. ขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
  2. ขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
  3. ขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. การขึ้นทะเบียนคู่ค้า คลิก

  1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคู่ค้า
  2. แบบฟอร์มสำหรับขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า
  3. ประกาศรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

นอกจากนี้ กบข. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไว้บนเว็บไซต์ กบข. และระบุมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง (Terms of Reference) และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อให้คู่ค้าทราบนโยบายของ กบข. และทราบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ตั้งแต่ก่อนการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ที่ทราบเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนหรือให้เบาะแสได้ (ติดต่อ กบข. คลิก)