นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง


กบข. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกราย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของกองทุนบำเหน็จบำนาญโดยทั่วไป