นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ กบข. กำหนดโครงสร้างองค์กรของ กบข. โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรอนุกรรมการตรวจสอบยังกำหนดให้อนุกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของวิชาชีพการตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ กบข. ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
การตรวจสอบภายใน