นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


การประเมินความเสี่ยงทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

กบข. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกกระบวนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการระบุประเด็นความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระบุกิจกรรมควบคุมหรือมาตรการป้องกัน ซึ่งหากเห็นว่ากิจกรรมควบคุมไม่เพียงพอ จะกำหนดแนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการทุจริต โดยในปี 2566 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นดังนี้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 ซึ่งจากการติดตามแผนดังกล่าวสามารถสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้