นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll


การประเมิน การจัดการ และรายงานความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุจริต

กบข.ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปีตามแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. และคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงใช้ในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในส่วนของการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กบข. ได้กำหนดประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรไว้ 7 ประเภท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากการทุจริตโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไว้แล้วด้วย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นฝ่ายอำนวยการ ประสานงาน ให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และจัดทำสรุปภาพรวมการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกล่าว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ กบข. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ต่อกระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปี

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเภทของ Fraud การบริหารจัดการ Fraud Fraud Risk Management : การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน
การประเมินความเสี่ยงทุจริต

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามแนวทางในแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานผลการประเมินตนเองของทุกฝ่ายงาน ซึ่ง กบข. ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กบข. และกระทรวงการคลังตามกำหนดการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานนั้น เพื่อให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จัดทำทะเบียนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการขึ้น โดยอ้างอิงเหตุการณ์ความเสี่ยงจากแนวปฏิบัติ ธปท. เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ กบข. (Environmental Scan) บทความจาก World Economic Forum: TOP 10 Risk Event Survey และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน มาใช้ประกอบการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยง เพื่อลดการใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น พบว่า ความเสี่ยงทุจริตอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอทั้งการทำการป้องกัน (Prevention) การเฝ้าระวัง (Detection) และการแจ้งเบาะแส (Investigation) รวมถึงการนำหลักการกำกับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense มาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเหมาะสม

ประเด็นความเสี่ยงสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Assessment
แผนงานป้องกันความเสี่ยงทุจริต

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 ทุกกิจกรรมที่สำคัญของ กบข. ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อการพัฒนาและยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. และสอดรับกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติดังนั้น ในปี 2564 กบข. จึงได้กำหนดแผนร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

กบข. มีการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และกรณีที่เกิดประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการในทันที โดยในปี 2564 สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลปี 2564