รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนที่ส่งเสริม ESG

กบข. รุกเพิ่มการลงทุนต่างประเทศ หวังลดความเสี่ยงและขยายโอกาสการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง ประจำวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม กบข.


กิจกรรมประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. (GPF Character Design Contest 2019)

ร่วมโหวตวีดีโอคลิปภายใต้หัวข้อ "คำสอนของพ่อ เรื่องการออม"

กบข. จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์

สื่อเผยแพร่


ผลสำรวจจาก GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum เผยนักลงทุนสถาบันเอเชียเชื่อมั่นและพร้อมลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG

การลงนามแนวปฏิบัติ "การระงับลงทุน" (Negative List Guideline)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประมวลพระบรมราโชวาทของโครงการเฉลิมพระเกียรติ

GPF TALK

โครงการสวัสดิการทางการเงินกรุงไทย