รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กบข. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กบข. เผยมุมมองเรื่อง ESG ในงาน Institutional Investment Forum Thailand

กิจกรรม กบข.


กิจกรรมประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. (GPF Character Design Contest 2019)

ร่วมโหวตวีดีโอคลิปภายใต้หัวข้อ "คำสอนของพ่อ เรื่องการออม"

กบข. จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์

สื่อเผยแพร่


การลงนามแนวปฏิบัติ "การระงับลงทุน" (Negative List Guideline)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประมวลพระบรมราโชวาทของโครงการเฉลิมพระเกียรติ

GPF TALK

โครงการสวัสดิการทางการเงินกรุงไทย