รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG

กบข. ร่วมลงนามปฏิญญาขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

กบข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กระทรวงการคลัง

กิจกรรม กบข.


กิจกรรมเพื่อสังคม "สะอาด สุกใส ยั่งยืน" จ.ชลบุรี

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "สะอาด สุกใส" ยั่งยืน

งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2561

สื่อเผยแพร่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประมวลพระบรมราโชวาทของโครงการเฉลิมพระเกียรติ

GPF TALK

โครงการสวัสดิการทางการเงินกรุงไทย