logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สื่อเผยแพร่.


แบบสำรวจความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ง กบข. จัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กบข. 

กบข. จึงขอความอนุเคราะห์พนักงาน กบข. สมาชิก กบข. และคู่ค้าพันธมิตร ธุรกิจ ให้ความคิดเห็นตามแบบสำรวจนี้  เพื่อ กบข.จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต่อไป


 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง ประมวลจริยธรรม กบข.


คลิก เพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็น 
        

22 กุมภาพันธ์ 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้