ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพจัดซื้อ-จัดจ้าง


แบบฟอร์มสำหรับขอขึ้นทะเบียนคู่ค้ากรอกรายละเอียดใบสมัครแบบขึ้นทะเบียน ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้ให้บริการ (Vendor List Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่งกลับ กบข. ทาง e-mail general.procure@gpf.or.th