ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
ลงทุนและค้าตราสาร 1
 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
บริหาร 1
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 4
 • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Quantitative/Strategist)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย 2
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ 1
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการลงทุน (ส่วนงาน Data Setup)
ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล recruit@gpf.or.th