ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll


สมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
บริหาร 3
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ขึ้นตรงเลขาธิการ 2
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร
 • ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 3
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
ลงทุนและค้าตราสาร 1
 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
บริษัทไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 1
 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย ฝ่ายปฏิบัติการงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บริหารความเสี่ยง 1
 • ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล recruit@gpf.or.th