รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563เมษายน1,105,327
22563มีนาคม1,101,656
32563กุมภาพันธ์1,092,270
42563มกราคม1,088,228
52562ธันวาคม1,084,772
62562พฤศจิกายน1,081,196
72562ตุลาคม1,080,129
82562กันยายน1,099,268
92562สิงหาคม1,088,454
102562กรกฎาคม1,084,292
112562มิถุนายน1,079,929
122562พฤษภาคม1,076,589
Update at 04/06/2563