บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

เหตุและสิทธิการขอรับเงินคืนและการพ้นสมาชิกภาพ

สมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อออกจากราชการด้วยเหตุต่างๆ

ลาออก / ให้ออก
ปลดออก

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.
 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • สำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพร้อมคำสั่งถึงที่สุดนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญและการสอบสวนทางวินัยถึงที่สุด)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

เกษียณ / สูงอายุ /
ทุพพลภาพ / ทดแทน

กรณีข้าราชการออกจากราชการ / เกษียณอายุ หลังจากที่ถ่ายโอนไปองค์กรส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.
 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • สำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพร้อมคำสั่งถึงที่สุดนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญและการสอบสวนทางวินัยถึงที่สุด)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

เสียชีวิต (ปกติ)

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีผู้รับเงินเป็นผู้จัดการมรดก

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีผู้รับเงินเป็นทายาทโดยธรรม

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ตายมีคู่สมรส)
 • แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ตามแบบฟอร์มที่ กบข. กำหนด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาทเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(หมายเหตุ) ทายาทโดยธรรมและการแบ่งสัดส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ โปรดคลิก

เสียชีวิตเพราะ
ความผิดร้ายแรง

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีผู้รับเงินเป็นผู้จัดการมรดก

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีผู้รับเงินเป็นทายาทโดยธรรม

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ตายมีคู่สมรส)
 • แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ตามแบบฟอร์มที่ กบข. กำหนด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาทเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ไล่ออก

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

ออกรับเบี้ยหวัด

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.
 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

ย้ายประเภทจาก
เบี้ยหวัดเป็น
รับบำเหน็จบำนาญ

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบำนาญ

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งย้ายประเภท พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

โอนไปหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข.

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.
 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้