บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก


ออมต่อ


บริการออมต่อ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้สมาชิก กบข. ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการได้มีสิทธิเลือกในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่มีสิทธิได้รับจาก กบข. โดยสามารถเลือกบริหารต่อ/ขอทยอยรับเงินได้ถึง 4 รูปแบบคือ


 1. ออมต่อทั้งจำนวน
  รูปแบบที่ 1
  ออมต่อทั้งจำนวน คือ การที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้ กบข. บริหารเงินออมที่ได้รับเมื่อออกจากราชการทั้งหมดต่อไป เหมาะกับสมาชิกที่ยังไม่มีแผนใช้เงินออมที่ได้รับเมื่อออกจากราชการ หากต่อมามีความต้องการใช้เงินก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการนำเงินออมออกกับ กบข. โดยตรง
  เงื่อนไขสำคัญ : สมาชิกต้องมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท ณ วันที่แจ้งความประสงค์ออมต่อ
 2. ทยอยรับเงินเป็นงวดๆ
  รูปแบบที่ 2
  ทยอยรับเงินเป็นงวดๆ คือ การที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ทยอยขอรับเงินออมที่ได้เมื่อออกจากราชการเป็นรายงวด สมาชิกสามารถจะเลือกได้ว่าเป็นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยแต่ละงวดต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท เหมาะกับสมาชิกที่มีความต้องการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินออมในส่วนที่ กบข. ยังคงบริหารจัดการให้อยู่
  เงื่อนไขสำคัญ : สมาชิกต้องมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท ณ วันที่แจ้งความประสงค์ออมต่อ
 3. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ
  รูปแบบที่ 3
  ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข.บริหารต่อ คือ การที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับเงินออมที่ได้รับเมื่อออกจากราชการไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อไป เหมาะกับสมาชิกที่มีแผนการใช้เงินเพียงจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือยังประสงค์ให้ กบข. ยังคงบริหารจัดการต่อไป
  เงื่อนไขสำคัญ : สมาชิกต้องมียอดเงินในบัญชีหลังจากรับเงินบางส่วนไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท
 4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆ
  รูปแบบที่ 4
  ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆ คือ การที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับเงินออมที่ได้รับเมื่อออกจากราชการไปก่อน ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทยอยขอรับเป็นรายงวด โดยสมาชิกสามารถจะเลือกได้ว่าเป็นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยแต่ละงวดต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท เหมาะกับสมาชิกที่มีแผนการใช้เงินก้อนเพียงจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทยอยใช้ ขณะเดียวกันก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินออมในส่วนที่ กบข. ยังคงบริหารจัดการให้อยู่
  เงื่อนไขสำคัญ : สมาชิกต้องมียอดเงินในบัญชีหลังจากรับเงินบางส่วนไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท

ประโยชน์ของการออมต่อ
 1. สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
  การออมต่อเป็นการนำเงินไปลงทุนในแผนการลงทุนที่ผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อได้เลือกไว้ก่อนพ้นสมาชิกภาพ เพื่อให้มูลค่าเงินออมเติบโต
 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  สมาชิกที่ไม่ได้ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทดแทน หรือทุพพลภาพจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเงินทุกจำนวน เมื่อออมต่อทั้งจำนวน และขอรับเงินหลังจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต [สมาชิกที่ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทดแทน หรือทุพพลภาพ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเงินทุกจำนวนที่ได้รับจาก กบข. ตั้งแต่วันที่พ้นสมาชิกภาพ]

เงื่อนไขสำคัญ
 1. กบข. จะบริหารเงินของผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อ ตามแผนการลงทุนสุดท้ายก่อนพ้นสมาชิกภาพโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมต่อสามารถผันแปรไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. และสภาวะเศรษฐกิจ
 2. ผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อไม่สามารถส่งเงินสะสมเพิ่มได้
 3. ผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้ง/รอบปีปฏิทิน
 4. ผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง/รอบปีปฏิทิน
 5. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อประสงค์ขอรับเงิน กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น และจะหักค่าธรรมเนียมการโอนจากผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อตามที่เกิดขึ้นจริง
 6. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ออมต่อเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการมรดกเท่านั้น