บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

แผนเกษียณของฉัน

สมาชิกสามารถลองคำนวณจำนวนเงินที่มีเมื่อเวลาออกจากราชการได้ โดยการใช้โปรแกรม แผนเกษียณของฉัน ในแอปกบข. My GPF Application ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้สมาชิกทราบว่าด้วยรูปแบบการออมของสมาชิก ณ ปัจจุบัน หากเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่ออกจากราชการ จะทำให้สมาชิกมีเงินเกษียณประมาณกี่บาท ทั้งเงินส่วนที่ได้รับจาก กบข. และเงินบำนาญจากกระทรวงการคลัง เมื่อทราบผลการคำนวณประมาณการยอดเงินแล้ว สมาชิกอาจลองปรับจำนวนเงินเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยโปรแกรมจะช่วยประเมินว่าหากสมาชิกมีเงินจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม หรือมีหนี้สินอื่นแล้วสมาชิกจะสามารถบรรลุเป้าหมายการมีเงินเกษียณที่เพียงพอได้หรือไม่ พร้อมทั้งช่วยนำเสนอทางเลือกเพิ่มมูลค่าเงินเกษียณให้สมาชิกอีกด้วย