บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน

โปรแกรมช่วยสรุปจำนวนทายาทผู้มีสิทธิรับเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสมาชิก กบข. ที่พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต และให้คำแนะนำในการจัดเตรียมแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่สอดคล้องกับรายงานสรุปจำนวนทายาท ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจะช่วยให้การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. เป็นไปอย่างถูกต้องในคราวเดียว. กบข.