บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน


บัญชีเงินฝากถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการด้านการเงิน ด้วยเหตุที่เป็นทั้งเครื่องมือสร้างผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง อันเนื่องจากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และยังเป็นแหล่งสะสมเงินให้มากพอที่จะนำไปใช้เพื่อการลงทุน การซื้อประกัน การวางเงินดาวน์เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ และทำธุรกรรมการเงินอื่นๆ ต่อไป

การฝากเงินมีหลายรูปแบบซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ผู้ฝากควรควรทำความเข้าใจเพื่อเลือกใช้บัญชีได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 • ใช้จ่ายประจำวัน - บัญชีเงินออมทรัพย์ทั่วไป
  บัญชีออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์์เพื่อเป็นสภาพคล่องใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมักเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม และยังใช้เป็นบัญชีหลักควบคู่กับการทำธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ รับโอนเงินเดือนจากนายจ้าง จ่ายหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล หักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือหุ้น เป็นต้น โดยทั่วไปมักกำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำจำนวนน้อยและไม่จำกัดเงื่อนไขการถอน ผลตอบแทนจึงอยู่ในระดับต่ำ อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 0.30% ถึง 0.60% ต่อปี (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่)

 • เพิ่มผลตอบแทนและมีสภาพคล่อง – บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
  บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากที่กำหนดเงื่อนไข เช่น การคงยอดฝากขั้นต่ำ การจำกัดจำนวนครั้งในการถอน เป็นต้น ด้วยเงื่อนไขนี้เองบัญชีออมทรัพย์พิเศษจึงมักไม่เหมาะที่จะใช้เพื่อเป็นสภาพคล่องประจำวัน แต่มักเปิดคู่กับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเพื่อนำเงินคงเหลือมาสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษอยู่ที่ประมาณ 0.50% ถึง 0.80% ต่อปี (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่)

 • มีเงินก้อนที่ไม่ได้ใช้หลายเดือน - บัญชีเงินฝากประจำ
  บัญชีเงินฝากประจำ เหมาะกับผู้ที่มีเงินก้อนและไม่มีแผนใช้เงิน โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาฝากเงิน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และในบางครั้งอาจกำหนดเปิดรับฝากเงินด้วยระยะเวลาอื่น เช่น 5 เดือน หรือ 8 เดือน เป็นต้น ข้อดีของเงินฝากประจำคือให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์โดยต้องคงเงินในบัญชีจนครบกำหนด ผู้ฝากสามารถถอนก่อนกำหนดได้ เพียงแต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารระบุไว้

 • ฝากเงินสม่ำเสมอทุกเดือน - บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เป็นการทยอยฝากเงินอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป จุดเด่นคือให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่น คือประมาณ 2.0% ถึง 2.6% ต่อปี อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับ (ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ในแบบประเมินภาษี) บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีมีเงื่อนไขสำคัญคือ (1) ฝากเท่ากันทุกเดือน ยอดขั้นต่ำเดือนละ 500 หรือ 1,000 บาท หรือยอดที่ธนาคารกำหนด และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท (2) ฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน (3) ผู้ฝากหนึ่งคนมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละหนึ่งบัญชี เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี อยู่ในช่วง 2.00 ถึง 2.60% ต่อปี


สมาชิกที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น
 • อัตราผลทตอบแทนเงินฝากที่น่าสนใจ
 • เงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบพิเศษ
 • เงื่อนไขบัญชีฝากประจำปลอดภาษี