บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแผนลงทุน กบข. มีหลากหลายเพื่อให้สมาชิกได้เลือกตามความสนใจ  โดยแต่ละแบบมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน สมาชิกควรเลือกให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้


สมาชิกสามารถเลือกการลงทุนจากรูปแบบที่กำหนดไว้ทั้ง 9 แผน ประกอบด้วย

แผนสมดุลตามอายุ

อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย

เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎกระทรวง ประกอบด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็น หรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงธุรกรรมการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้อาจมีการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
(เดิม : แผนตลาดเงิน)

เสี่ยงต่ำ มั่นคง ปลอดภัย

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุดในแผนการลงทุนทั้งสี่แผน

แผนตราสารหนี้

เพิ่มผลตอบแทน ด้วยความเสี่ยงต่ำ

เป็นแผนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ลงทุนในตราสารลงทุน จึงมีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างต่ำ


แผนหลัก

กระจายเสี่ยง เกษียณมั่นคง

แผนหลักมีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับที่ กบข. ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำแผนการลงทุน เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎกระทรวง

แผนหุ้น 35
(เดิม : แผนผสมหุ้นทวี)

เสี่ยงได้บ้าง เพิ่มโอกาสมั่งคั่ง

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น


แผนหุ้น 65

เสี่ยงสูง ลุ้นเพิ่มผลตอบแทน

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละหกสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เสี่ยงสูง มั่นใจ อสังหาฯ ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)


แผนหุ้นต่างประเทศ

เสี่ยงสูง สร้างผลตอบแทนในต่างประเทศ

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งแบ่งภูมิภาคหลัก ๆ ออกเป็นตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ลาตินอเมริกา เอเชียเหนือ เป็นต้น

แผนหุ้นไทย
(เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

เสี่ยงสูง มั่นใจ หุ้นไทย

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทย

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถผสมสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองโดย กบข. เปิดให้เลือกระบุสัดส่วนเงินลงทุนใน 5 แผน ประกอบด้วย แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น (เดิม : แผนตลาดเงิน) แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ แผนหุ้นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย) การผสมสัดส่วนเองสมาชิกควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้แนวทางเบื้องต้นในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์

สมาชิกที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน กบข. เช่น
  • การทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกแผนลงทุน
  • ข้อมูลนโยบายลงทุนแต่ละแผน
  • แนวทางการผสมสัดส่วนลงทุนด้วยตัวเอง