บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแผนลงทุน กบข. มีหลากหลายเพื่อให้สมาชิกได้เลือกตามความสนใจ โดยแต่ละแบบมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน สมาชิกควรเลือกให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้


สมาชิกสามารถเลือกการลงทุนจากรูปแบบที่กำหนดไว้ทั้ง 6 แผน ประกอบด้วย

แผนตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้นหรือที่เรียกว่าตราสารตลาดเงิน

เหมาะกับผู้ที่รับความ เสี่ยงได้ต่ำ ต้องการรักษาเงินต้น

แผนตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่าตราสารประเภทตลาดเงิน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่าแผนตลาดเงินเล็กน้อย

เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ

แผนหลัก

ถือเป็นแผนลงทุนแผนแรกของกบข. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 60% ของเงินลงทุนส่วนที่เหลือนำไปลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาว

เหมาะกับ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

แผนผสมหุ้นทวี

มีนโยบายลงทุนคล้ายแผนหลักแต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้น มากกว่าแผนหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว

เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

แผนสมดุลตามอายุ

มีนโยบายกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและสินทรัพย์เสี่ยง โดยปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับอายุของสมาชิก กล่าวคือมีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างมากเมื่ออายุน้อย และทยอยลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกไม่ต้องกังวลต่อการปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง

แผนตราสารทุนไทย

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุ้น)ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก โดยในบางเวลาอาจลงทุนในตราสารหนี้ได้บ้างเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะกับสถานการณ์

เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถผสมสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองโดย กบข. เปิดให้เลือกระบุสัดส่วนเงินลงทุนใน 3 แผน ประกอบด้วย แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนตราสารทุนไทย การผสมสัดส่วนเองสมาชิกควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้แนวทางเบื้องต้นในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์

สมาชิกที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน กบข. เช่น
  • การทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกแผนลงทุน
  • ข้อมูลนโยบายลงทุนแต่ละแผน
  • แนวทางการผสมสัดส่วนลงทุนด้วยตัวเอง