บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน


กบข. ได้จัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน (GPF Financial Advisory Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณกับ กบข. รวมถึงบริการต่างๆ ที่ช่วยทวีค่าเงิน กบข. ของสมาชิก เพื่อให้มีเงินเพียงพอยามเกษียณ อาทิ บริการออมเพิ่ม บริการเลือกแผนการลงทุน บริการออมต่อ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินหรือจัดการหนี้ เพื่อให้สมาชิกได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ได้แก่

  • เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนเกษียณหรือการเลือกใช้บริการของ กบข. อาทิ ออมเพิ่ม แผนทางเลือกการลงทุน ให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคน
  • บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกแต่ละคน
  • บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามแนวทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
  • ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

ครอบคลุมข้อมูล 5 หัวข้อ ประกอบด้วย

  • วางแผนเกษียณ
  • ออมเพิ่ม
  • เลือกแผนการลงทุน
  • ออมต่อ
  • บริหารจัดการเงิน / จัดการหนี้