บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีแผนการลงทุน

กบข. จัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามความต้องการของตน โดยสมาชิกต้องพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุนควบคู่กันด้วย


ที่ผ่านมา เงินของสมาชิกทุกคนได้รับการลงทุนในลักษณะกองทุนเดี่ยวที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แต่เมื่อพิจารณาความเป็นจริงที่ กบข. มีสมาชิกมากกว่าล้านคน ซึ่งแต่ละคนมีสถานะและความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องของวัย ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้งการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้แตกต่างกัน ต่อมาจึงมีการออกพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ กบข. สามารถออกแผนการลงทุนหลาย ๆ แผน ให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนตามความต้องการของแต่ละบุคคล


การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกซึ่งไม่เท่ากับสมาชิกที่เลือกแผนการลงทุนที่ต่างไป

กรณีที่สมาชิกไม่ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน กฎหมายกำหนดให้ กบข. บริหารเงินของสมาชิกโดยต้องลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อันเป็นนโยบายการลงทุนที่มีอยู่ก่อนจัดให้มีแผนทางเลือกในการลงทุนทั้งนี้ คณะกรรมการ กบข. กำหนดให้ใช้นโยบายการลงทุนดังกล่าวเป็นแผนการลงทุนหลักสำหรับเงินรายบุคคลของสมาชิกทั้งในส่วนของเงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสะสม เงินสมทบของสมาชิกที่ไม่เลือกแผนการลงทุนด้วย ซึ่งต่อไปแผนการลงทุนดังกล่าว จะเรียกชื่อว่า "แผนหลัก"


ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนการลงทุน

การจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กบข. รวม 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำนวนหน่วยและมูลค่า ต่อหน่วย (Unitization) การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิของแผนการลงทุน และการบันทึกบัญชีเงินรายบุคคลตามแผนการลงทุน พ.ศ. 2553
นโยบายและความเสี่ยงของแผนการลงทุน

แผนการลงทุนที่ กบข. จัดให้แก่สมาชิกเลือก แต่ละแผนจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สมาชิกจึงควรพิจารณานโยบายของแผนการลงทุนแต่ละแผนอย่างถี่ถ้วนก่อนเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน


"นโยบายการลงทุน" หมายถึง ข้อกำหนดของประเภทและสัดส่วน (หรือน้ำหนัก) ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งในทางหลักวิชาการด้านการลงทุนพบว่า การจัดสัดส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จะเป็นตัวแปรสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งได้แก่ผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน


กบข. จัดให้มีแผนการลงทุน จำนวน 10 แผนการลงทุน โดยแต่ละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุป ดังต่อไปนี้

 • แผนสมดุลตามอายุ

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่สัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก

 • แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น

  แผนการลงทุนนี้มีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของสมาชิกที่เลือกมาลงทุนในแผนการลงทุนนี้ตามแนวทางที่กองทุนกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สมาชิกจะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่แผนการลงทุนนี้ครบกำหนด โดยสมาชิกจะไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 • แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น (เดิม : แผนตลาดเงิน)

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน

 • แผนตราสารหนี้

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

 • แผนหลัก

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

 • แผนหุ้น 35 (เดิม : แผนผสมหุ้นทวี)

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละสามสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

 • แผนหุ้น 65

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละหกสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

 • แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ในประเทศไทยอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือเงินฝาก รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

 • แผนหุ้นต่างประเทศ

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น

 • แผนหุ้นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ในประเทศไทย อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น

 • การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

  สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนจาก 10 แผนการลงทุนที่ กบข. มีให้ และยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ โดยพิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 5 แผน ได้แก่ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น, แผนตราสารหนี้, แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย, แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนหุ้นไทย


สัดส่วนการลงทุนที่กำหนดในแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย และในแต่ละวันทำการ สัดส่วนการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด โดยอาจเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายการลงทุนได้ภายในกรอบส่วนเบี่ยงเบน ที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด


เมื่อสัดส่วนการลงทุนของแผนการลงทุนใดสูงหรือต่ำกว่ากรอบส่วนเบี่ยงเบน กบข. จะดำเนินการให้สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรืออยู่ภายในกรอบส่วนเบี่ยงเบนโดยไม่ชักช้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกหรือสภาวะการลงทุนเป็นสำคัญ


กรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกหรือกองทุน หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือกองทุน ให้กองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเกินไปกว่าส่วนเบี่ยงเบนที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ แต่ให้กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ภายในส่วนเบี่ยงเบนที่กำหนดโดยเร็วเมื่อความจำเป็นดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้กองทุนรายงานการดำเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการทราบโดยมิชักช้า


ความเสี่ยงของแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก

โดยทั่วไปการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็นต้น (รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และการบริหารจัดการได้สรุปแนบไว้ตอนท้ายนี้)


ในการบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ ความเสี่ยงทุกประเภทเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโดยเฉพาะในระยะสั้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างแม่นยำ ในการลงทุนจึงต้องบริหารจัดการด้วยการกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนของตราสารหรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ซึ่งก็คือที่มาของการจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกมีสิทธิเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของสมาชิกนั่นเอง

วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถส่งคำสั่งเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งต่อปี และเปลี่ยนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านแอป กบข. My GPF Application
 2. ผ่านเว็บไซด์ My GPF Website
 3. ส่งเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกข้อมูลในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 4. ผ่าน Investment Service
 5. ผ่าน Line กบข.(@GPF Community)

สมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนด้วยตนเองก่อนเลือกแผนการลงทุน เมื่อสมาชิกกรอกข้อความและลงนามในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แล้ว ให้จัดส่งแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่ กบข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ "กบข. ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341" หรือนำมายื่นให้แก่ กบข. โดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด


กบข. จะถือเอาวันที่ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นวันที่ได้รับการแสดงเจตนาของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกรอกคำขอตามแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน กบข. จะถือว่าการแสดงเจตนาของสมาชิกนั้นไม่สมบูรณ์ และ กบข. จะไม่ดำเนินการตามแบบแสดงความประสงค์นั้นจนกว่า สมาชิกจะส่งแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนมาใหม่ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนของสมาชิกและ กบข. ได้ดำเนินการไปตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาที่มีผลแล้วนั้นได้

1. วันเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งในรอบปีปฏิทิน โดยจะยื่นแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในเดือนใดก็ได้ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของสมาชิกในเดือนใด ก็จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก ดังนี้

 • (1) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 12.00 น. หรือได้รับแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนภายใน 15.30 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการนั้นโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
 • (2) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากกำหนดเวลาตาม (1) กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกตามความประสงค์ภายในวันทำการถัดไปโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน

ในกรณีเป็นการพ้นวิสัยที่กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกตามเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ให้กองทุนจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการแรกเมื่อเหตุนั้นสิ้นสุดลง (กรณีข้อ (1) และ (2) ไม่รวมแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1)


กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกันที่ทำให้ กบข. ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว้ หรือไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม หรือถ้า กบข. จะซื้อขายหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกแล้วจะส่งผลเสียหายต่อกองทุนหรือต่อสมาชิก กบข. อาจระงับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น และเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะประกาศให้สมาชิกทราบ ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวได้


กรณีที่สมาชิกส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ที่ถูกต้องครบถ้วนหลายฉบับ กบข. จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกที่ กบข. ได้รับการแสดงเจตนาครั้งหลังสุด เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กบข. สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ถูกต้องของสมาชิกต่อไป


2. การส่งเอกสารยืนยันการเลือกแผนการลงทุน

กบข. จะส่งหนังสือยืนยันการเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยังสมาชิก เมื่อ กบข. ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว หากสมาชิกไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่ส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ก็ขอให้สมาชิกติดต่อ "ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179"


3. วิธีการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิและการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแผนการลงทุนด้วยระบบหน่วยลงทุน (Unitization)

กบข. ได้ใช้ระบบหน่วยลงทุนในการบันทึกบัญชีสมาชิกตามหลักวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมกองทุน สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนสมาชิกเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) พ.ศ. 2553


4. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

ในระยะเริ่มต้น กบข. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการเลือกและเปลี่ยนแผนการลงทุนให้แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม กบข. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนจากสมาชิกได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ตามอัตราที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด


แผนสมดุลตามอายุ

เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎกระทรวง ประกอบด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็น หรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงธุรกรรมการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้อาจมีการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ดูเพิ่มเติม

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1

แผนการลงทุนนี้มีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของสมาชิกที่เลือกมาลงทุนในแผนการลงทุนนี้ตามแนวทางที่กองทุนกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สมาชิกจะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่แผนการลงทุนนี้ครบกำหนด...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารหนี้

เป็นแผนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ลงทุนในตราสารลงทุน จึงมีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างต่ำ...

ดูเพิ่มเติม

แผนหลัก

แผนหลักมีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับที่ กบข. ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำแผนการลงทุน เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎกระทรวง...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้น 35 (เดิม : แผนผสมหุ้นทวี)

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้น 65

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละหกสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น...

ดูเพิ่มเติม

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้นต่างประเทศ

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งแบ่งภูมิภาคหลัก ๆ ออกเป็นตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ลาตินอเมริกา เอเชียเหนือ เป็นต้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทย เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 10 แผนการลงทุนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ...

ดูเพิ่มเติม

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น (เดิม : แผนตลาดเงิน)

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุดในแผนการลงทุนทั้งสี่แผน...

ดูเพิ่มเติม

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1

แผนการลงทุนนี้มีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของสมาชิกที่เลือกมาลงทุนในแผนการลงทุนนี้ตามแนวทางที่กองทุนกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สมาชิกจะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่แผนการลงทุนนี้ครบกำหนด...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารหนี้

เป็นแผนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ลงทุนในตราสารลงทุน จึงมีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างต่ำ...

ดูเพิ่มเติม

แผนหลัก

แผนหลักมีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับที่ กบข. ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำแผนการลงทุน เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎกระทรวง...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้น 35 (เดิม : แผนผสมหุ้นทวี)

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้น 65

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละหกสิบห้าและส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น...

ดูเพิ่มเติม

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้นต่างประเทศ

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งแบ่งภูมิภาคหลัก ๆ ออกเป็นตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ลาตินอเมริกา เอเชียเหนือ เป็นต้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนหุ้นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทย เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 10 แผนการลงทุนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ...

ดูเพิ่มเติม


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้