บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

2 สาเหตุทำฝันสลาย เงินไม่พอใช้ยามเกษียณ




ในปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณกันมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีเครื่องมือการออมเพื่อวัยเกษียณมากขึ้น โดยพนักงานเอกชนจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนข้าราชการก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แต่ยังมีคนจำนวนมากที่อาจขาดความเข้าใจเรื่องการจัดการเงินลงทุนส่วนนี้ ซึ่งจะทำให้การเตรียมเงินเพื่อการเกษียณยังขาดประสิทธิภาพ โดยมีงานวิจัยจาก Wharton Pension Research Council ซึ่งเป็นองค์กรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโครงการบำนาญและประกันสังคมทั่วโลก* ได้อธิบายถึงเรื่องปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งในวัยเกษียณ 2 ประการดังนี้

 

(1) ความไม่รู้ทางการเงิน คือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เช่น เรื่องเงินเฟ้อ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น ความไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทุน เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ทำให้มีการตัดสินใจทางการเงินที่ขาดประสิทธิภาพ ตัวอย่าง ผู้ที่เก็บออมเพื่อการเกษียณเลือกลงทุนในกองทุนตลาดเงินหรือกองทุนตราสารหนี้ เนื่องจากไม่เข้าใจแนวคิดของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ทำให้เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณของตนเองในระยะยาวที่อาจทำให้มีเงินไม่เพียงพอเพื่อวัยเกษียณ การศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการเงินมากขึ้น จะทำให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการเกษียณได้ดีขึ้น โดยพนักงานเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรเลือกการลงทุนที่มีรูปแบบเหมาะสมกับตนเอง โดยอาจเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนที่เป็นตราสารทุนให้มากเมื่ออายุยังน้อยและลดสัดส่วนตราสารทุนลงเมื่ออายุมากขึ้น เพื่อเป็นการบริหารผลตอบแทนให้มีเงินเพียงพอในวัยเกษียณและเป็นการจัดการความเสี่ยงของการลงทุน

 

สำหรับสมาชิก กบข. แนะนำให้ศึกษาแผนการลงทุนต่าง ๆ ที่ทาง กบข. มีให้สมาชิกเลือก ในกรณีที่สมาชิกคาดหวังผลตอบแทนมากขึ้นอาจเปลี่ยนแผนการลงทุนจากแผนหลักเป็นแผนผสมหุ้นทวี แต่ถ้าสมาชิกมีอายุใกล้วัยเกษียณและต้องการลดความผันผวนจากการลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในแผนตราสารหนี้หรือแผนตลาดเงิน ส่วนสมาชิกที่ต้องการให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยลงทุนในตราสารทุนมากในช่วงที่อายุน้อย และปรับลดสัดส่วนตราสารทุนลงเมื่อมีอายุมากขึ้น แนะนำให้เลือกแผนสมดุลตามอายุ ทั้งนี้ควรทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้

(2) การขาดความอดทนอดกลั้น คือ การที่คนเรามักเลือกที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองในปัจจุบัน แทนที่จะอดทนรอเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าในอนาคต โดยพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน เช่น เมื่อได้รับเงินมาเราจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ ใช้เงินเพื่อความสุขในวันนี้ หรือเก็บออมเพื่ออนาคต โดยหลายคนมีแนวโน้มที่จะเลือกจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อความสุขในทันที โดยไม่คำนึงถึงการเก็บออมเพื่ออนาคต

 

วิธีจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ทำได้ด้วยการ “สร้างระบบการออมเงินแบบอัตโนมัติ” สำหรับพนักงานเอกชนควรเพิ่มเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มากขึ้นกว่าขั้นต่ำที่กองทุนกำหนด ส่วนข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. แนะนำให้เพิ่มจำนวนเงินออมกับ กบข. เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่กระทบกับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยที่สมาชิกสามารถนำส่งเงินออมเพิ่มได้ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึง 12 ของเงินเดือน ด้วยวิธีการดังนี้เป็นการสร้างระบบมาบังคับให้เราต้องมีวินัย ถือได้ว่าเป็นการออมก่อนใช้ (Pay Yourself First) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการบริหารเงินนั่นเอง โดยสรุป สิ่งที่เราได้จากงานวิจัยนี้คือ

 

1.) ควรพัฒนาความรู้ทางการเงินอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจด้านการออมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น และสามารถบริหารการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้

2.) มีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจเลือกใช้วิธีการตัดออมลงทุนแบบอัตโนมัติ หรือการออมเพิ่มในส่วนของสมาชิก กบข.หากทำได้ดังนี้แล้ว ย่อมจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณได้มากขึ้น

 

*งานวิจัยเรื่อง How Financial Literacy and Impatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors ของศาสตราจารย์ Justine Hastings และ Olivia Mitchell



เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้