บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ           


 


ข้อควรทราบสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถแชร์โพสต์นี้ หรือบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ได้

  •    กรณีสมาชิก กบข. เกษียณอายุ หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ (อายุตัว 50 ปีขึ้นไป), ทุพพลภาพ, ทดแทน, เสียชีวิต เงินก้อน กบข. ที่ขอรับคืนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินที่ได้ไปคำนวณรวมเงินได้เพื่อเสียภาษีในปีนั้น

  •   กรณีออกจากราชการด้วยเหตุอื่น เงินสะสมและเงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนเงินที่ได้รับจากรัฐ และผลตอบแทนจากเงินสะสมและเงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีในปีนั้นด้วย