บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข. คงค้าง

เลขประจำตัวประชาชนสมาชิก


 

ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข. คงค้าง

  • เป็นระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ ดังนี้
  • 1) สิทธิในการขอรับเงิน กบข. เมื่อพ้นสมาชิกภาพ
  • 2) สิทธิในการแจ้งการนับเวลาราชการกรณีลาออกและกลับเข้ารับราชการใหม่
  • สอบถามเพิ่มเติม 1179 กด 6