บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญมีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ โดยมีการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในรูปแบบนี้ จึงน้อยกว่าแผนการลงทุนอื่นทุกแบบ

แผนการลงทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เหลือระยะเวลาในการลงทุนน้อย ผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เงินที่มีอยู่หรือที่สะสมไว้แล้วในบัญชีต้องลดต่ำลง เนื่องจากความผันผวนในเวลาที่ต้องถอนการลงทุน

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเท่านั้น

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับแผนการลงทุนอื่นทุกแผน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนต่ำสุดเช่นกัน ทั้งนี้ ผลตอบแทนการลงทุนอาจต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะสำหรับกับสมาชิกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินต้น (ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับที่ต่ำมาก และไม่ได้คาดหวังถึงผลตอบแทนจากการลงทุนระดับสูง) หรือสมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุราชการ แต่ไม่เหมาะสมกับการออมสำหรับสมาชิกทั่วไปที่ยังมีระยะเวลาออมอีกยาวไกล