บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนหุ้นไทยเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งคือหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับสมาชิก

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแผนการลงทุนอื่นๆ ของ กบข. แต่มีความผันผวนและความเสี่ยงในระดับสูงที่สุดเช่นกัน

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงมาก และมีระยะเวลาในการลงทุนในระยะยาว มีความเข้าใจการลงทุนอย่างเพียงพอ