บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนการลงทุนที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของสมาชิกที่เลือกมาลงทุนในแผนการลงทุนนี้ โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนจนครบอายุ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนด ณ วันลงทุน ดังนั้น สมาชิกจึงต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่แผนการลงทุนครบกำหนด โดยสมาชิกจะไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเงินฝาก โดยมีนโยบายลงทุนถือครองตราสารหนี้ที่ลงทุนจนครบอายุ

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เนื่องจากมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้แสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเงินฝากที่จะถือครองครบกำหนดอายุ

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินต้น (ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับที่ต่ำ และไม่ได้คาดหวังถึงผลตอบแทนจากการลงทุนระดับสูง)

สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย

กบข. ลงทุนตราสารหนี้แสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเงินฝาก มีระยะเวลาลงทุนตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2565 – 17 กันยายน 2567 ซึ่งมี นโยบายการลงทุนถือครองตราสารหนี้ที่ลงทุนจนครบอายุ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนด ณ วันลงทุนโดยสม่ำเสมอตลอดอายุของตราสาร

ระยะเวลาในการเลือกแผนการลงทุน

1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.