บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินส่วนที่เลือกแผนการลงทุนได้โดยต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนการลงทุนอื่น โดยผสมกับแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ แผนหุ้นไทย แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนตราสารหนี้ต่างประเทศ กรณีสมาชิกมีการลงทุนในแผนทองคำเต็มตามอัตราที่กำหนดแล้ว กองทุนจะนำเงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่เหลือจากการลงทุนในแผนทองคำ ไปลงทุนในแผนการลงทุนอื่นตามสัดส่วนที่สมาชิกได้แสดงความประสงค์ไว้

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กบข. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน ต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศ นอกเหนือจากหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูง และสามารถรับความเสี่ยงสูงได้