บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก กบข. โดยเป็นแผนการลงทุนที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก ซึ่งต้องยอมรับว่าอาจมีความผันผวนของราคา ในแต่ละช่วงเวลาสูง (ในระยะสั้นมีโอกาสขาดทุนได้) แต่ก็เพื่อแลกกับโอกาสในการทำกำไรที่สูงในระยะยาว

แผนการลงทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยังมีระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาว หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการลงทุนพอสมควร เป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ที่เลือกลงทุนในแผนอื่น ๆ

ลักษณะ

เป็นแผนที่มีการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นเป็นหลัก โดยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากกว่าแผนหลัก

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าแผนการลงทุนอื่น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าแผนการลงทุนอื่นด้วยเช่นกัน

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะสำหรับสมาชิกที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ เช่น สมาชิกที่มีระยะเวลาการออมนาน หรือสมาชิกที่มีอายุน้อย