บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อบ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.




จุดเด่นพิเศษ

1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปี เริ่มต้นปีแรก 1.49% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเริ่มต้น = 3.20% ต่อปี

ทางเลือกธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเริ่มต้น = 3.55% ต่อปี

2.วงเงินกู้สูงสุด 110%* (กรณีซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาแรก)

3.ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี

หมายเหตุ : *เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด




วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเอง หรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส

3.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

4.เพื่อซื้อหรือชำระค่าก่อสร้างบ้าน หรือ ที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารชุด เพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้กู้ต้องจำนองสิ่งปลูกสร้าง และนำสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกันในการทำสัญญากู้ด้วย

5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น

6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

7.วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทางเลือก แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

แบบ

ประกัน

อัตราดอกเบี้ย  (%)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

หลังจากนั้น

1

คงที่ 3 ปี

ทำประกัน*

1.49

4.05

4.05

MLR - 1.25

2

ไม่ทำประกัน

1.79

4.05

4.05

MLR - 1.25

ทางเลือกธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนอง

แบบ

ประกัน

อัตราดอกเบี้ย  (%)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

หลังจากนั้น

3

คงที่ 3 ปี

ทำประกัน*

1.84

4.40

4.40

MLR - 1.25

4

ไม่ทำประกัน

2.14

4.40

4.40

MLR - 1.25











ทางเลือกแบบที่ 1-2 สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 2,500 บาท/เดือน ในปีที่ 1 ได้ 

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้.-

1. ทำ MRTA/ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

2. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้

3. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

2. สินเชื่อ Home for Cash

  - เพื่ออุปโภคบริโภค/ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย : อัตราดอกเบี้ย MLR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  - เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ  : อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

MLR=7.05% ต่อปี ณ 20 พ.ย. 66 หรือตามประกาศธนาคาร



วงเงินกู้

อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 110% (กรณีสัญญาที่ 1 เท่านั้น) โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินกู้ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด



ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 70 ปี (โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องหักเงินเดือน หรือเงินบำนาญของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคารได้) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด



คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2. หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบ     ไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3. หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคาร หรือเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารกรุงไทย

4.  สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น



เอกสารประกอบการสมัคร

1. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินได้นำส่ง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส(ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส(ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5. สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือ หลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส(ถ้ามี)

6. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกสร้างบ้าน และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณี กู้เพื่อสร้างบ้าน)

9. สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์ และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีรีไฟแนนซ์)

10. เอกสารอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด


ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567


วิธีการใช้สิทธิ์

1.สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

2.สามารถสมัคร "สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ

โทร Krungthai Contact Center : 0-2111-1111  (Call.CallCenter@krungthai.com)


นโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย (Privacy Policy) ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy



หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามรายละเอียดข้างต้นให้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น