บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ 

  - วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

1. อัตราดอกเบี้ย

  - อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = 6.47% ต่อปี  (MRR+0.25%) 

    หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

    (MRR ณ 31 ธ.ค. 63 = 6.22 % ต่อปี)

หมายเหตุ

  - อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

  - กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% - 3%ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

2. วงเงินกู้

สูงสุด 2 ล้านบาท (ทั้งมีบุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน)

3. ระยะเวลากู้

สูงสุด 20 ปี 

4. วัตถุประสงค์การกู้

- เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 - 28% ต่อปี เหลือ เพียง 6.47% ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

5. คุณสมบัติของผู้กู้

- ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และมีคุณสมบัติตามระเบียบธนาคาร

- หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทย จะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 30,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

6. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

   - เป็นข้าราชการที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

     - มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

     - เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

     - ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

7. เอกสารประกอบการสมัคร

1.  หนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

4.  สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

5.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.  สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

7.  สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

8.  หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

8. ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564

9. วิธีการใช้สิทธิ์

1.   กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 

2.   สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

การปิดวงเงินสำหรับบัตรเครดิต

กรณีลูกค้ายื่นกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ นั้น เมื่อลูกค้าได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินแล้ว ธนาคารดำเนินการชำระหนี้เดิมให้ลูกค้า 2 วิธี คือ

  1.โอนเงินชำระผ่านระบบ Counter Payment

  2.ออกแคชเชียร์เช็คเพื่อไปปิดหนี้ โดยภายหลังการปิดหนี้นั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการจแงปิดวงเงินบัตรเครดิตและขอเอกสารรับรองการปิดวงเงินบัตรเครดิต (ปิดบัญชี) เพื่อมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในคราวต่อไป

ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย

กรณี 1 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ และต้องการปิดหนี้กับธนาคารกรุงไทยในคราวเดียวกัน นั้น สามารถใช้แคมเปญ “กรุงไทยช่วยรวมหนี้” ได้

กรณี 2 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย (บัญชีสินเชื่อต่างๆ) เพียงแห่งเดียว โดยไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำได้โดยใช้แคมเปญที่มีอยู่เดิมคือ “สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับสมาชิก กบข.”

ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถยื่นกู้กับธนาคารกรุงไทยได้ ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารตามเงื่อนไขที่ตกลงกันของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด