บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ 

    วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

   เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 - 28% ต่อปี เหลืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก เพียง MRR+0.25% (7.57% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น 7.57% (MRR + 0.25) ต่อปี* ระยะเวลา 9 เดือน

หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% - 3%ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

3. MRR = 7.32% ต่อปี ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66

วงเงินกู้

      บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

     หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลากู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 1.   ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2.   หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

 3.   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

 4.   ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

 5.   มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

 6.   สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วจะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

   ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

  1.   เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

 2.   มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

 3.   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

 4.   ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2.    หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3.    หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4.    สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

 5.   เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566

วิธีการใช้สิทธิ์

                  1.   กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Application My GPF 

      2.   สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร  Krungthai Contact Center : 0-2111-1111 (Call.CallCenter@krungthai.com)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย (Privacy Policy) ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

การปิดวงเงินสำหรับบัตรเครดิต

 กรณีลูกค้ายื่นกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ นั้น เมื่อลูกค้าได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินแล้ว ธนาคารดำเนินการชำระหนี้เดิมให้ลูกค้า 2 วิธี คือ

1.  โอนเงินชำระผ่านระบบ Counter Payment

  2.  ออกแคชเชียร์เช็คเพื่อไปปิดหนี้ โดยภายหลังการปิดหนี้นั้น ลูกค้า  จะต้องดำเนินการแจ้งปิดวงเงินบัตรเครดิตและขอเอกสารรับรองการปิดวงเงินบัตรเครดิต (ปิดบัญชี) เพื่อมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในคราวต่อไป

ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย

กรณี 1 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ และต้องการปิดหนี้กับธนาคารกรุงไทยในคราวเดียวกัน นั้น สามารถใช้แคมเปญ “กรุงไทยช่วยรวมหนี้” ได้

กรณี 2 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย (บัญชีสินเชื่อต่างๆ) เพียงแห่งเดียว โดยไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำได้โดยใช้แคมเปญที่มีอยู่เดิมคือ “สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับสมาชิก กบข.”

ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถยื่นกู้กับธนาคารกรุงไทยได้ ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด