บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.
1). จุดเด่นพิเศษ

1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนองเฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

2.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลอยตัว ปีที่ 1 - ปีที่ 3 MRR – 3.72% แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

3.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.83%

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเอง หรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

3.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

4.เพื่อซื้อหรือชำระค่าก่อสร้างบ้าน หรือ ที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารชุด เพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น

6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัวเท่านั้น

7.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทางเลือกที่ 1 แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

 

แบบ

แบบ

อัตราดอกเบี้ย (%)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

หลังจากนั้น

 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน*

0.50

MRR - 2.85

MRR - 2.60

MRR – 1.75

ไม่ทำประกัน

0.75

MRR - 2.80

MRR - 2.60

MRR – 1.75

ลอยตัว

ทำประกัน*

MRR - 3.82

MRR - 1.75

ไม่ทำประกัน

MRR - 3.72

MRR - 1.75


ทางเลือกที่ 2 แบบฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง    

 

แบบ

แบบ

อัตราดอกเบี้ย (%)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

หลังจากนั้น

 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน*

0.50

MRR - 2.35

MRR - 2.10

MRR – 1.75

ไม่ทำประกัน

0.75

MRR - 2.30

MRR - 2.10

MRR – 1.75

ลอยตัว

ทำประกัน*

MRR - 3.49

MRR - 1.75

ไม่ทำประกัน

MRR - 3.39

MRR - 1.75การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : ทำประกันทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังนี้ 

1. ทำ MRTA/ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

2. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้

3. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 110% โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5). ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้อง ไม่เกินอายุ 70 ปี (โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องหักเงินเดือน หรือเงินบำนาญของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคารได้) หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 2. หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3. หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคาร

4.  สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินได้นำส่ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

8). ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

9). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร "สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามรายละเอียดข้างต้นให้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้