บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/kUbV5B 

          กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช เป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ว่าจะต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ต่อยอดธุรกิจ ขยายร้านค้า ซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่ต้องการนำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่นๆ เพียงนำรถและเล่มทะเบียนตัวจริงมาสมัครสินเชื่อได้โดยรถยังมีขับเหมือนเดิม โดยจะต้องโอนเล่มกรรมสิทธิ์รถให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทำสัญญาเช่าซื้อ มีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนกับธนาคารเป็นรายเดือน ทั้งนี้ระหว่างการผ่อนชำระค่างวดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จนกว่าสมาชิกได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนให้กับสมาชิก

สิทธิพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 72 งวด
 3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 4. อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง
 5. รับเงินภายใน 1 วันทำการ หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว
 6. มีบริการดิลิเวอรี่ทำสัญญาถึงบ้าน

พิเศษ!!!

สมาชิก กบข. และครอบครัวสมาชิก กบข. ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 66 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 31 ก.ค. 66

รับบัตรกำนัล โลตัส มูลค่า 1,000 บาท

(ธนาคารจะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา)

 เงื่อนไข

- ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับ รถสำหรับผู้บริหาร และการขายกลุ่ม(Fleet)

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย

1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น 3.18% - 10.85% ต่อปี

หมายเหตุ : 
เงื่อนไขการทำประกันภัย
อัตราดอกเบี้ยประกาศสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ตามตารางข้างต้น สำหรับกรณีทำประกันภัยชั้น 1 หรือ 2+ ผ่านกรุงศรี ออโต้ หรือมีกรมธรรมเดิมมากกว่า 3 เดือน

กรณีไม่มีประกันภัย หรือ กรมธรรม์เดิมเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ให้ปฎิบัติ ดังนี้
 • ลูกค้าเลือกแจ้งทำประกันภัยชั้น1 หรือ 2- ผ่านกรุงศรี ออโต้ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยประกาศสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ตามตารางข้างต้น หรือ
 • ลูกค้าไม่เลือกทำประกันภัยชั้น 1 หรือ 2+ ผ่านกรุงศรี ออโต้ ให้บวกดอกเบี้ย 0.25% จากตารางอัตราดอกเบี้ยประกาศสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ตามตารางข้างต้น

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

การค้ำประกัน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิก กบข. (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีเอกสารอ้างอิงได้ว่า ผู้สมัครเป็นครอบครัวของสมาชิก กบข.)
บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของพนักงานและสมาชิก กบข.

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารฯ และ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

              สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

              สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

              สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    4. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

    5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

    6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ


การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ประเภทรถยนต์
เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ
 1. กรุงศรีออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. Line Official Account ของ กรุงศรี ออโต้
 5. บริการออนไลน์ : www.krungsriauto.com , www.car4cash.com , www.krungsrimarket.com , www.krungsribigbike.com
 6. ดีลเลอร์รถยนและรถจักรยานยนต์ กว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 3,000 แห่ง และต่างจังหวัด 6,000 แห่ง) 
 7. ตัวแทนขายตรง (Direct Sale Agents) กว่า 10 แห่งในกรุงเทพฯ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวด
สามารถชำระค่างวดได้หลายช่องทางที่สะดวก ตามรายละเอียดด้านล่าง

1. ชำระค่างวดผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เช่น

    1.1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

    1.2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

    1.3 ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ KMA (Mobile application) 

    1.4 หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แบบอัตโนมัติ (Direct Debit)

2. ชำระค่างวดผ่านช่องทางของธนาคารอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร เช่น

   2.1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นๆ

   2.2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM หรือระบบออนไลน์ของธนาคารอื่นๆ (mobile application / website)

3. ชำระค่างวดเป็นเงินสด ณ จุดบริการอื่นๆ (กรุณาตรวจสอบ จำนวนรับชำระสูงสุด/ครั้ง และอัตราค่าธรรมเนียม ณ จุดรับชำระ)

   3.1 จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.2 จุดรับชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทย ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.3 จุดรับชำระของ เทศโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

   3.4 จุดรับชำระของ CenPay

   3.5 ชำระค่างวดผ่าน แอปพลิเคชั่น mPAY ได้ที่ เอไอเอส ช๊อป , เทเลวิช , เอ็มเปย์ สเตชั่น , Rabbit LINE Pay และ แอปพลิเคชั่น my AIS มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ  และรายการละไม่เกิน 49,000 บาท

วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครผ่าน Application My GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้