บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ttb DRIVE
 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของลูกค้า


เงื่อนไขการเช่าซื้อ

พิเศษสำหรับสมาชิก กบข. สามารถเลือกได้เพียง 1 สิทธิ์ / 1 สัญญาเท่านั้น (สำหรับเงื่อนไขที่ 1 หรือ เงื่อนไขที่ 2 )

1. เงื่อนไขที่ 1 ขับฟรี 90 วัน หรือ

2. เงื่อนไขที่ 2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

รายละเอียดเงื่อนไขที่ 1

ขับฟรี 90 วัน : ขยายเวลาผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้องวดแรก นานสูงสุดไม่กิน 90 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ต้องสมัครตรวจ NCB วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติเกิดสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

หมายเหตุ :  1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าี่เป็นสมาชิก กบข. ทั้งนี้ต้องสมัครและตรวจ NCB ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 22566 และเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

               2. สำหรับเงื่อนไขที่ 1 และ 2 ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์ / 1 สัญญาเช่าซื้อเท่านั้น    

                    3.   เงือนไขการรับสิทธิอัตราดอกเบี้ย พิเศษ สำหรับยอดจัดเช่าซื้อ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้น ไป กรณียอดจัดเช่าซื้อน้อยกว่า 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น + 0.25% ต่อปี

 4.   สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ (Other Brand) ที่ไม่ได้ร่วมรายการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 งวด (7 ปี) ให้บวกอัตราดอกเบี้ย 0.75%ต่อปี จากตารางข้างต้น

 5.   สำหรับรถตู้  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี)

 6.   เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

ผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบ

1.ข้าราชการ, สมาชิก กบข.

บัตรข้าราชการ / บัตรสมาชิก / บัตรพนักงาน / หนังสือรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุน

2.ครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. 
- คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

 

ช่องทางการสมัคร

Website https://applyautoloan.ttbbank.com/used

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)


วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครรผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428