บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ttb DRIVE
 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของลูกค้า


เงื่อนไขการเช่าซื้อ

พิเศษสำหรับสมาชิก กบข. สามารถเลือกได้เพียง 1 สิทธิ์ / 1 สัญญาเท่านั้น (สำหรับเงื่อนไขที่ 1 หรือ เงื่อนไขที่ 2 )

1. เงื่อนไขที่ 1 ขับฟรี 90 วัน หรือ

2. เงื่อนไขที่ 2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

รายละเอียดเงื่อนไขที่ 1

ขับฟรี 90 วัน : ขยายเวลาผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้องวดแรก นานสูงสุดไม่กิน 90 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ต้องสมัครตรวจ NCB วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติเกิดสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดเงื่อนไขที่ 2

สามารถใช้ดอกเบี้ยได้ตามตารางดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ :  HONDA, ISUZU, TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, FORD, SUZUKI, BENZ, BMW, Hyundai (H1,Grand Starex, Staria), MG, GWM (Haval,Ora) และ Volvo เท่านั้น

 

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถเก๋ง

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2023

2.99

3.49

4.29

4.99

2022

2.99

3.49

4.29

4.99

2021

2.99

3.49

4.29

4.99

2020

2.99

3.49

4.29

4.99

2019

2.99

3.49

4.29

4.99

2018

2.99

3.49

4.29

4.99

2017

2.99

3.49

4.29

4.99

2016

2.99

3.49

4.29

4.99

20153.39

3.79

4.59
5.39
20143.39
3.79
4.59
5.39

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถกระบะ / รถตู้

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2023

3.99

4.49

5.29

5.99

2022

3.99

4.49

5.29

5.99

2021

3.99

4.49

5.29

5.99

2020

3.99

4.49

5.29

5.99

2019

3.99

4.49

5.29

5.99

2018

3.99

4.49

5.29

5.99

2017

3.99

4.49

5.29

5.99

2016

3.99

4.49

5.29

5.99

20154.59
5.29
5.99
6.99
20144.59
5.29
5.99
6.99

หมายเหตุ :  1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าี่เป็นสมาชิก กบข. ทั้งนี้ต้องสมัครและตรวจ NCB ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 22566 และเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

               2. สำหรับงื่อนไขที่ 1 และ 2 ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์ / 1 สัญญาเช่าซื้อเท่านั้น    

                    3.   เงือนไขการรับสิทธิอัตราดอกเบี้ย พิเศษ สำหรับยอดจัดเช่าซื้อ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้น ไป กรณียอดจัดเช่าซื้อน้อยกว่า 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น + 0.25% ต่อปี

 4.   สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ (Other Brand) ที่ไม่ได้ร่วมรายการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 งวด (7 ปี) ให้บวกอัตราดอกเบี้ย 0.75%ต่อปี จากตารางข้างต้น

 5.   สำหรับรถตู้  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี)

 6.   เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

ผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบ

1.ข้าราชการ, สมาชิก กบข.

บัตรข้าราชการ / บัตรสมาชิก / บัตรพนักงาน / หนังสือรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุน

2.ครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. 
- คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

 

ช่องทางการสมัคร

Website https://applyautoloan.ttbbank.com/used

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)


วิธีการแสดงสิทธิ์

สมัครรผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428