หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพลงทุน

การถือครองหลักทรัพย์ของเงินกองทุนส่วนสมาชิก

การถือครองหลักทรัพย์ตราสารทุน (เงินกองทุนส่วนสมาชิก)
การถือครองหลักทรัพย์ตราสารหนี้ (เงินกองทุนส่วนสมาชิก)
การถือครองหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์