นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

กบข. ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลของ กบข. ต่อสมาชิกและสาธารณะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและของพนักงาน การรักษาความลับของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของกองทุน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ กบข. เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กบข. จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนต่อสาธารณะ

ได้มอบหมายฝ่ายธรรมาภิบาลรับผิดชอบการจัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทุนต่อสาธารณะ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งมาตรการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงเปิดเผยให้ชัดเจน ตลอดจนการสื่อสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ได้มอบหมายให้เลขาธิการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของกองทุนต่อบุคคลภายนอก และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด


ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

ในฐานะที่ กบข. เป็นนักลงทุนสถาบันที่มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ จึงได้กำหนดเพิ่มเติมให้เปิดเผยข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน ให้ทราบเป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ของ กบข. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการใช้สิทธิออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สำคัญ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของ กบข. ตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานกำหนด และกำหนดให้มีช่องทางสื่อสารให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถสอบถาม ให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของกองทุน


ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ให้กองทุนจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกเผยแพร่ให้สมาชิกทราบผ่าน สื่อต่าง ๆ ตามที่เลขาธิการเห็นสมควร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน
  2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเลือกแผนการลงทุน
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของแผนการลงทุนแต่ละแผนและหลักทรัพย์แต่ละประเภท
  4. สัดส่วนการลงทุนและส่วนเบี่ยงเบนของแผนการลงทุน
กบข. ได้แสดงข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของ กบข. www.gpf.or.th และประกาศมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย) ของแต่ละแผนการ ลงทุนไว้บนเว็บไซต์ของ กบข. ทุกวัน ซึ่งสมาชิกสามารถเรียกดูย้อนหลังเป็นรายวันได้


ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง

กำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง ไว้ดังนี้

  1. การเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันความสับสนคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารที่จะปรากฏต่อสาธารณชน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลต่อ บุคคลภายนอกและสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือระบบสารสนเทศอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของ กองทุน จึงกำหนดวิธีปฏิบัติและผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทุนประเภทต่าง ๆ ไว้
  2. การรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงเปิดเผย (Confidentiality) โดยกำหนดประเภทของข้อมูลที่เป็นข่าวสารลับไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและพนักงาน เป็นต้น ซึ่งพนักงานต้องไม่เผย แพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กองทุนกำหนดไว้ รวมถึงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง