นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก

ด้วย กบข. มีข้าราชการที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านคน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานด้านสมาชิกของ กบข. มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกในระยะยาว สำนักงานจึงได้จัดทำ“นโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการบริหาร กบข. และกำหนดแผนงานรองรับเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันต่อพัฒนาการด้านกองทุน เงินบำนาญต่างๆ เพื่อให้ทัดเทียมสากล และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาชิกต่อไป

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้