รายงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิก กบข.
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพรายงานผลการดำเนินงาน

การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก
(Contact center) กบข. ประจำปี 2565

การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Contact center) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก กบข. และนำผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสำรวจออนไลน์จากประชากรเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เคยใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โดยครอบคลุมทุกช่วงอายุและทุกภูมิภาค ดำเนินการสำรวจระหว่าง วันที่ ของ Contact Center ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 6,281 ราย ซึ่งผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. (Contact center) ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.การให้บริการผ่านทาง E-Mail 2.การให้บริการผ่านทาง Chat 3. การให้บริการผ่านทาง Walk-in 4.การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยภาพรวมพบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คำนวณค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 97.62 และเมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทาง พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ช่องทาง เรียงลำดับคะแนนความพึงพอใจจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้บริการผ่านทาง Walk-in ร้อยละ 99.81 การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ร้อยละ 97.86 การให้บริการผ่านทาง E-Mail ร้อยละ 96.50 การให้บริการผ่านทาง Chat ร้อยละ 96.30 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
1. การให้บริการผ่านทาง E-Mail 96.50
ความรวดเร็วในการตอบข้อสอบถามของเจ้าหน้าที่ 96.31
ข้อมูลที่ได้รับมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 96.76
ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนถูกต้องตรงตามประเด็นที่สอบถาม 96.42
2. การให้บริการผ่านทาง Chat 96.30
ความรวดเร็วในการตอบข้อสอบถามของเจ้าหน้าที่ 96.30
ข้อมูลที่ได้รับมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 96.30
ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนถูกต้องตรงตามประเด็นที่สอบถาม 96.30
3. การให้บริการผ่านทาง Walk-in 99.81
ความรวดเร็วในการตอบข้อสอบถามของเจ้าหน้าที่ 99.85
ข้อมูลที่ได้รับมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 99.85
ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนถูกต้องตรงตามประเด็นที่สอบถาม 99.71
4. การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 97.86
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 97.86
ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการรวมทุกช่องทาง ปี 2022