logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
ปฏิบัติการ 1
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
ลงทุนและค้าตราสาร 1
  • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร