logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน


มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด


จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด


มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
 • แผนหุ้น 35
 • แผนหลัก
 • แผนตราสารหนี้
 • แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
 • แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)
 • แผนหุ้น 65
 • แผนหุ้นไทย
 • แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • แผนหุ้นต่างประเทศ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

23/05/2565


 • 29.8007
 • 27.1505
 • 21.7842
 • 20.1602
 • 26.3785
 • 32.6377
 • 25.6295
 • 22.1330
 • 22.1105

446,169,127,847.15

1,158,637,727,666.86

วันที่ประกาศใช้ 23/05/2565
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนหุ้น 35 29.8007
แผนหลัก 27.1505
แผนตราสารหนี้ 21.7842
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 20.1602
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 26.3785
แผนหุ้น 65 32.6377
แผนหุ้นไทย 25.6295
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 22.1330
แผนหุ้นต่างประเทศ 22.1105
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 446,169,127,847.15
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 1,158,637,727,666.86

หมายเหตุ

* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2564

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

แสดงผล
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

23/05/2565

712,468,599,819.71