logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน


มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด


จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด


มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
 • แผนหุ้น 35
 • แผนหลัก
 • แผนตราสารหนี้
 • แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
 • แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)
 • แผนหุ้น 65
 • แผนหุ้นไทย
 • แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • แผนหุ้นต่างประเทศ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

19/01/2565


 • 30.7358
 • 27.5772
 • 21.9746
 • 20.1187
 • 26.7251
 • 34.7693
 • 24.8517
 • 22.9696
 • 26.1596

443,323,297,163.33

1,132,943,476,688.63

วันที่ประกาศใช้ 19/01/2565
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนหุ้น 35 30.7358
แผนหลัก 27.5772
แผนตราสารหนี้ 21.9746
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 20.1187
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 26.7251
แผนหุ้น 65 34.7693
แผนหุ้นไทย 24.8517
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 22.9696
แผนหุ้นต่างประเทศ 26.1596
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 443,323,297,163.33
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 1,132,943,476,688.63

หมายเหตุ

* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2564

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

แสดงผล
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

19/01/2565

689,620,179,525.30