เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน


มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด


จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด


มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

วันที่ประกาศใช้ 23/05/2567
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนหุ้น 35 32.1067
แผนหลัก 28.8210
แผนตราสารหนี้ 22.7610
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 20.7743
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 27.9243
แผนหุ้น 65 36.7036
แผนหุ้นไทย 23.6334
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 20.4457
แผนหุ้นต่างประเทศ 27.8074
แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 28.4850
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ 27.3669
แผนทองคำ 35.8676
แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 31.2578
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 489,661,222,882.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 1,351,423,936,526.47
วันที่ประกาศใช้ 23/05/2567
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนหุ้น 35 32.1067
แผนหลัก 28.8210
แผนตราสารหนี้ 22.7610
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 20.7743
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 27.9243
แผนหุ้น 65 36.7036
แผนหุ้นไทย 23.6334
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 20.4457
แผนหุ้นต่างประเทศ 27.8074
แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 28.4850
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ 27.3669
แผนทองคำ 35.8676
แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 31.2578
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 489,661,222,882.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 1,351,423,936,526.47

หมายเหตุ

* แผนหุ้น 20 และแผนหุ้น 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2566

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

แสดงผล
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง

วันที่ประกาศใช้ 23/05/2567
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) 861,762,713,644.40
วันที่ประกาศใช้ 23/05/2567
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) 861,762,713,644.40